INFORMACJA DLA KLIENTA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o prywatności danych, EURO TRAST jest administratorem Państwa danych osobowych. Administrator danych określa cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. W niniejszej informacji o polityce prywatności zamieszczamy podsumowanie Państwa praw do kontroli sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe pozyskane zostały:

 • w ramach realizacji umów a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej
 • ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska prac y i uprawnień zawodowych oraz inne dane przekazane nam w związku ze współpracą

Dane osobowe za Państwa zgodą są przetwarzane w celu:

 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez osobę/firmę zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • realizacji naszych obowiązków wynikających z umowy w zakresie dostawy produktów i świadczenia usług, w tym podjęcia działań przed przyjęciem zamówienia na żądanie osoby/firmy, której dane dotyczą - podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt b, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • wykonywanie czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust 1 pkt c, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy EURO TRAST, tj dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji - dane będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 pkt f, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • umożliwienia realizacji płatności
 • oferowania usług, które odpowiadają Państwa potrzebom
 • przesyłanie informacji handlowych i reklamowych zgodnie z Państwa preferencjami i za państwa zgodą
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie

Odbiorcą danych osobowych są:

 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy EURO TRAST
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy EURO TRAST
 • dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym oraz innym naszym kontrahentom w ramach realizacji wykonywanych usług
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jaki mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopii
 • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda)

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.